Сьогоднi 13.08.20
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"

Титульний аркуш звіту
Звіт затверджую:
Голова правління___________Кочурський Валерiй Тихонович
(посада)(підпис)(прізвище, ім'я, по батькові)
МП
Дата2005-04-18
Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділГоловний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батьковіПустiльник Валентина Олексiївна
Міжміський код, телефон, факс(04749) 6-25-68
E-mail68-25-6

ЗВІТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ПІДПРИЄМСТВА - ЕМІТЕНТА ОБЛІГАЦІЙ)

Складено на2005-01-01
/дата/
ЕмітентВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"
Звіт прийнято:
(підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника ДКЦПФР)
Дата прийняття попереднього звітуДата прийняття звіту
Попередній звіт зареєстровано за номеромРеєстраційний номер-/
Примітки

Супровідний лист
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
        
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"00223941
(найменування емітента)(код за ЄДРПОУ)
        
    Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2004 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений, відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.
        
Дата друку звіту2005-04-18
        
Голова правлiння ___________ Кочурський Валерiй Тихонович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
   МП   2005-04-18

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента
Повне найменуванняВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"
Скорочене найменуванняВАТ "Дашукiвськi бентонiти"
Організаційно-правова формаВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ00223941
Код території за КОАТУУ7122882801
Територія (область)Черкаська
РайонЛисянський
Поштовий індекс19330
Населений пунктс.Дашукiвка
Вулиця, будинокд/н
Міжміський код та телефон(04749) 6-23-30
Факс(04749) 6-23-30
E-mailд/н
WWW-адресад/н

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва31
Дата видачі2000-05-06
Орган, що видав свідоцтвоЛисянська районна державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.)5433090.00

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомФ."ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТ.ВIД.ПРОМIНВЕСТБАНКУ"
МФО банку354091
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомФ."ЧЕРКАСЬКЕ ЦЕНТ.ВIД.ПРОМIНВЕСТБАНКУ"
МФО банку354091

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
12120ВИДОБУТОК ТА ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГIЇ
71130ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
14293ВИРОБНИЦТВО ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ФАСОННИХ ВIДЛИВОК З ЧОРНИХ I КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ

Інформація про одержаніліцензії (дозволи) на окремі видидіяльності
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Видобування бентонiтової глини24472001-04-23Мiнiстерство екологiї та природнiх ресурсiв України2016-04-23

Відомості щодо входження емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Тип об`єднання, до якого належить емітентНайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
0д/нд/н

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб6
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)88.640
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб1738
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)11.360
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)1840
у тому числі:
- сертифікатів акцій
1840
- сертифікатів облігацій0
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)350
у тому числі:-
- сертифікатів акцій350
- сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
ПоказникиФактично за період
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)372
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)22
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0
Фонд оплати праці - всього (тис. грн.)2760.300

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованого органуwww.afr.com.ua
Передплатний індекс31546605
Тираж0
Дата публікації звіту2004-09-30

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
 X
Місце проведенняЧеркаська обл., Лисянський р-н, с.Дашукiвка
Дата проведення2004-05-25
Кворум зборів (%)87.260
Питання порядку денного:1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2003р. та перспективи розвитку на 2004р. 2. Звiт спостережної ради акцiонерного товариства за 2003р. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства за звiтний перiод. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2003р. 4. Затвердження результатiв дiяльностi акцiонерного товариства за звiтний перiод. 5. Про порядок використання коштiв що залишаються у розпорядженнi акцiонерного товариства. Термiн та порядок розподiлу прибутку за звiтний перiод. 6. Про переобрання членiв Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї. Про формування Правлiння акцiонерного товариства. 7. Про внесення змiн до статуту акцiонерного товариства.

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)0000-00-00
Дата початку виплати дивідендів2003-03-18
Дата закінчення виплати дивідендів0000-00-00

Інформація про посадових осіб емітента
№ з/пПосадаПрізвище, ім’я, по батьковіРік народ-
ження
ОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
9член Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Бойко Григорiй Денисович1949вища19ЗАТ "Астрон-Україна", головний виконавчий директор
8член Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Нiкiтiн Володимир Андрiйович1956вища4ЗАТ "Астрон-Україна", нач. центрального управлiння економiчної безпеки
6Голова Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Нiколаєнко Олег Станiславович1962вища15ЗАТ "Астрон-Україна", голова правлiння
7член Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Мироненко Тетяна Володимирiвна1961вища9ЗАТ "Астрон-Україна", нач.вiддiлу
5Голова ревiзiйної комiсiї - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Плотнiк Надiя Леонiдiвна1957вища12ТОВ "Астрон фонд", заст. ген.директора
3член правлiнняЯцюк Олександр Iванович1965вища16ВАТ "Дашукiвськi бентонiти"
4член правлiння - головний бухгалтерПустiльнiк Валентина Олексiївна1957вища21Черкаська дирекцiя банку "Україна", головний економiст
1Голова правлiнняКочурський Валерiй Тихонович1947вища31ТОВ ТК "Дашукiвськi бентонiти", технiчний директор
2член правлiнняЛазебнiков Леонiд Олександрович1959вища11ТОВ "Трiн", начальник виробництва
Примітки: Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента
Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред’яв-
ника
приві-
лейовані іменні
приві-
лейовані на пред’яв-
ника
МПП "Електромашсервiс"2255526935600, Рiвненська обл., м.Дубно, вул.Галицького, 11997-08-0811720005.3901172000000
ЗАТ "Банк Петрокомерц Україна"2290615503150, м.Київ, вул. В. Василькiвська, 942000-09-071629708874.99016297088000
П.І.Б. фізичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред’яв-
ника
приві-
лейовані іменні
приві-
лейовані на пред’яв-
ника
Масюк Тетяна Миколаївна1997-08-0814655866.7401465586000
Усього:1893467487.1218934674000

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред’яв-
ника
приві-
лейовані іменні
приві-
лейовані на пред’яв-
ника
член правлiння - головний бухгалтерПустiльнiк Валентина Олексiївна0000-00-0000.0000000
член правлiнняЯцюк Олександр Iванович1997-08-0822800.0102280000
член правлiнняУгнiвенко Олексiй Костянтинович0000-00-0000.0000000
член правлiнняЛазебнiков Леонiд Олександрович0000-00-0000.0000000
член Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Мироненко Тетяна Володимирiвна2000-09-071629708874.99016297088000
член Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Нiкiтiн Володимир Андрiйович2000-09-071629708874.99016297088000
Голова ревiзiйної комiсiї -представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Плотнiк Надiя Леонiдiвна2000-09-071629708874.99016297088000
Голова правлiнняКочурський Валерiй Тихонович0000-00-0000.0000000
Голова Наглядової ради - представник ЗАТ "ДашБентIнвест"Нiколаєнко Олег Станiславович2000-09-071629708874.99016297088000
Усього :65190632299.9765190632000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняТОВ "Силiкат-Реєстр"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ30284565
Код території за КОАТУУ7110100000
Територія (область)Черкаська
РайонЧеркаський
Поштовий індекс18036
Населений пунктм.Черкаси
Вулиця, будиноквул.Чкалова, 12
Міжміський код та телефон(0472) 43-70-87
Факс(0472) 43-70-87
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ №218205
Дата видачі ліцензії (дозволу)2005-02-22
Державний орган, що видав ліцензіюДКЦПФР

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняПП Трошкевич Тетяна Миколаївна
Організаційно-правова формаПриватне пiдприємство
Код за ЄДРПОУ2291904142
Код території за КОАТУУ8000000000
Територія (область)Київська
РайонКиївський
Поштовий індекс04071
Населений пунктм.Київ
Вулиця, будиноквул. Маложитомирська, 20
Міжміський код та телефон(044) 491-92-62
Факс(044) 491-92-63
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіА №001147
Дата видачі ліцензії (дозволу)1994-04-28
Державний орган, що видав ліцензіюАПУ


Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року
Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
2004-12-30Iнформацiя про одержання кредиту: ЄБРР через ВАТ КБ "Надра" - iнвестицiйний податковий кредит в розмiрi 13171,6 тис.грн. пiд 8% рiчних на 60 мiсяцiв. Перший транш було отримано 9.01.2004 року.
2004-05-24Змiни в персональному складi службових осiб емiтента вiдбулися згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.05.2004 р. Звiльнено: членiв правлiння Шаповалова О.Д., Шевцову Г.А. Призначено: членiв правлiння Яцюка О.I., Пустiльнiк В.О.
2004-06-03Змiни в персональному складi службових осiб емiтента вiдбулися згiдно рiшення Наглядової ради протокол №7 вiд 01.06.2004 р. Звiльнено: члена нагядової ради Баланюка Р.В. Призначено: члена наглядової ради Нiкiтiна В.А.

Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид акційФорма випускуНомінальна вартість (грн.)Кількість акцій (штук)Сума за номіналом (грн.)Доля у статутному капіталі
1998-06-2279/23/1/98Черкаське теруправлiння ДКЦПФРіменні простіДокументарна0.25217323605433090.00100.000

Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1. Процентні облігації
Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналом (грн.)Процентна ставка (%)Термін виплати процентівДата погашення облігацій
0000-00-00д/нд/н0.000.00000.0000000-00-000000-00-00
Примітки: д/н

2. Дисконтні облігації
Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналом (грн.)Дата погашення облігацій
0000-00-00д/нд/н0.000.00000000-00-00
Примітки: д/н

3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюНомінальна вартість (грн.)Кількість у випуску (штук)Форма випускуСума випуску за номіналом (грн.)Найменування товару (послуги), під який здійснено емісіюДата погашення облігацій
0000-00-00д/нд/н0.000.0000д/н0000-00-00
Примітки: д/н

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрацій)
Дата емісіїВид цінних паперівОбсяг випускуОбсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)Умови обігу та погашення
0000-00-00д/н0.000.00д/н
Примітки: д/н

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕМІТЕНТА
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1.Виробничого призначення:19118.00021222.0000.0000.00019118.00021222.000
- будівлі та споруди16090.00015596.0000.0000.00016090.00015596.000
- машини та обладнання2265.0004820.0000.0000.0002265.0004820.000
- транспортні засоби662.000658.0000.0000.000662.000658.000
- інші101.000148.0000.0000.000101.000148.000
2.Невиробничого призначення:2608.0002568.0000.0000.0002608.0002568.000
- будівлі та споруди2594.0002551.0000.0000.0002594.0002551.000
- машини та обладнання6.0005.0000.0000.0006.0005.000
- транспортні засоби0.0000.0000.0000.0000.0000.000
- інші8.00012.0000.0000.0008.00012.000
Усього21726.00023790.0000.0000.00021726.00023790.000
Примітки:д/н

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банкуХ12894.000ХХ
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.000ХХ
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):
Х0.000ХХ
за векселями (всього)Х3480.000ХХ
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000XX
Податкові зобов'язанняX118.000XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000XX
Інші зобов'язанняX3759.000XX
Усього зобов'язаньX16771.000XX
Примітки:д/н

ОПИС БІЗНЕСУ
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента
Група факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
Політичнід/нд/н
Фінансово-економічнід/нд/н
Виробничо-технологічніВидобуток сировини залежить вiд сезонно-клiматичних умов, якiсть виготовлення бентопродукцiї залежить вiд якостi самої вихiдної сировини.Xфорс-мажорнi обставини
Соціальнід/нд/н
Екологічнід/нд/н
* У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції
Найменування продукції (виду продукції)Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції*
незначний впливсередній впливзначний вплив
д/нд/нд/н
* У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент
Найменування продукції (виду продукції)Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕДОдиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий дохід (виручка) від реалізації за звітний період (тис.грн.)
_нш_ товари (послуги): д/нд/нд/нд/н0.0000.000159.000
Глина форм. п/п активованаП1Т1КА, П1Т2КА, П3Т1КА, С2Т2КА, С2Т3КА, ПБМ-16-20, ПБМ-22д/н2508100000тис.т43.70010677.00011452.900
Глина форм. п/п неактивованаП4Т1К, П4Т2К, С4Т1К, С4Т2К, М4Т1К, М4Т2Кд/н2508100000тис.т5.100917.200979.200
Глина палигорскiтова крихтаПК-1, ПК-2, ПК-5д/н2508100000тис.т0.00013.30014.500
Глина бентонiтоваП4Т1К, П4Т2К, С4Т1К, С4Т2К, М4Т2Кд/н2508100000тис.т17.1001216.1001324.900
Глина палигорскiтова кусковаП-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6д/н2508100000тис.т16.800368.500379.900
Глина бентонiтова крихтад/нд/н2508100000тис.т0.900161.200144.300
Глина бентонiтова модифiкованаС3Т3КАд/н2508100000тис.т88.30010735.60010425.800
Інші товари (послуги):0.00029.500
Усього:24088.924910

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках
Найменування продукції (виду продукції)Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)Доля в загальному обсязі реалізації (регіон реалізації) (%)
Українакраїни СНД та Балтіїкраїни дальнього зарубіжжя
Глина палигор.Україна9.7000.1000.000
Глина модифiкованаУкраїна50.7000.5000.000
Бентопорошок неактивованийУкраїна2.8000.2000.000
Глина комоваУкраїна6.8003.3000.000
Бентопорошок активованийУкраїна22.8003.1000.000
Усього:92.8007.2000.000

Опис бізнесу (текстова частина)
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Стисла _стор_я п_дприємства: починаючи з 1963 року по 1967 р_к проводилась розробка бентон_тових глин рудоуправл_нням "Ватут_новуг_лля", з 1967-1972 р.р. продовження розробки бентоглин Костянтин_вським заводом "Обважнювач_в", з 1972-1976 р.р. Дашук_вська д_льниця Ор_ховського кар'єру ВПО "Союзформоматер_али, з 1 с_чня 1976 року кар'єр переданий Дашук_вському комб_нату бентон_тових глин (п_дпорядкований М_нстанкопрому СРСР) ВАТ "Бентон_т" засновано в_дпов_дно до р_шення рег_онального фонду держмайна України по Черкаськ_й област_ шляхом перетворення Дашук_вського комб_нату бентон_тових глин у в_дкрите акц_онерне товариство "Бентон_т" в_дпов_дно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизац_йних сертиф_кат_в" № 699/94 в_д 26.11.1994 р. ВАТ "Бентон_т" зареєстровано в_дпов_дно до р_шення Лисянської районної держадм_н_страц_ї за № 116 в_д 18.12.1995 р. П_дприємство взято на податковий обл_к у Державн_й податков_й адм_н_страц_ї смт. Лисянка 03 липня 1997 року, _дентиф_кац_йний код платника податк_в № 002239423189, _дентиф_кац_йний код п_дприємства № 00223941. Форма власност_ колективна. ВАТ "Бентон_т" розробляє потужне родовище бентон_тових глин, прогнозн_ запаси сировини складають 10 м_льярд_в тон. Дашук_вська д_льниця являється частиною родовища бентон_тових глин, розташованих на територ_ї Лисянського району Черкаської област_ України. Розм_р земельної д_лянки, що знаходиться в землекористуванн_ п_дприємства п_д кар'єрними розробками родовища бентон_тових глин складає 45 га., земля розм_щена в межах г_рничого в_дводу п_дприємства земель Дашук_вської с_льської Ради - 72,3 га., площа промислової забудови 33,02 га. Основна д_яльн_сть п_дприємства: видобування, виробництво та збут бентопродукц_ї. Продукц_я п_дприємства використовується у вс_х галузях народного господарства, в тому числ_: металург_йн_й, нафтопереробн_й та ливарному виробництв_. До 1980 року п_дприємство займалося видобуванням глини кускової _ реал_зац_єю споживачам. З серпня 1980 року розпочато виробництво бентон_тового порошку. Який використовують в якост_ м_неральних зв'язуючих в склад_ формувальних сум_шей в ливарному виробництв_, нафтогазов_й промисловост_ - виготовлення бурових розчин_в. З червня 1996 року освоєно новий вид продукц_ї менш енергоємкий, трудоємкий - глину модиф_ковану, яка використовується г_рничо-збагачувальними п_дприємствами для формування зал_зорудного концентрату при виготовленн_ зал_зорудних окатиш_в, як_ використовуються у доменному виробництв_.З травня 2003 року розпочато виробництво високояк_сних бентопорошк_в ( ПБМ ). За твердженням фах_вц_в Державного ком_тету геолог_ї _ використання надр України застосування бентон_тових глин може бути значно ширшим. Вони, наприклад, можуть використовуватися для очищення рослинних ол_й, сок_в, вин, грануляц_ї м_неральних добрив, при виробництв_ фармацевтичних препарат_в, пол_мер_в, фарб, клеїв, вогнегасних сум_шей. 06.05.2000 р. ВАТ "Бентон_т" перереєстровано Лисянською районною державною адм_н_страц_єю в зв'язку з_ зм_ною назви на ВАТ "Дашук_вськ_ бентон_ти".
Інформація про організаційну структуру емітента
ВАТ не має доч_рн_х п_дприємств, ф_л_й, представн_цтв.
Опис обраної облікової політики
Обл_кова пол_тика п_дприємства застосовується в такий спос_б, щоб ф_нансов_ зв_ти повн_стю в_дпов_дали вс_м вимогам Закону та кожного конкретного П(С)БО. Застосовуються передус_м т_ п_дходи та методи обл_ку для ведення бухгалтерського обл_ку та подання _нформац_ї у ф_нансових зв_тах, як_ передбачен_ Положеннями (стандартами) та найб_льше адаптован_ до д_яльност_ п_дприємства. Зг_дно П(С)БО ведення бухгалтерського обл_ку та складання ф_нансових зв_т_в (кр_м Зв_ту про рух грошових кошт_в) проводиться за принципом нарахування так, щоб результати операц_й та _нших под_й в_дображались в обл_кових реєстрах _ ф_нансових зв_тах тод_, коли вони мали м_сце, а не тод_, коли п_дприємство отримує або сплачує кошти. Такий п_дх_д до складання ф_нансових зв_т_в дає можлив_сть _нформувати користувач_в не т_льки про надходження або сплату грошових кошт_в у минулому, а й про зобов'язання сплатити кошти або про їх надходження в майбутньому. Доходи в зв_т_ про прибутки та збитки в_дображаються в тому пер_од_, коли вони були отриман_, а витрати - на основ_ в_дпов_дност_ цим заходам, що забезпечує визначення ф_нансового результату зв_тного пер_оду з_ставленням доход_в зв_тного пер_оду з витратами, що були зд_йснен_ для отримання цих доход_в. При складанн_ ф_нансових зв_т_в визначається межа суттєвост_ в сум_ 1000 грн. Основними засобами признаються матер_альн_ активи, як_ утримуються п_дприємством для використання у виробництв_ або постачанн_ товар_в та наданн_ послуг, для здач_ в оренду _ншим особам або для адм_н_стративних ц_лей _ будуть використовуватися, як оч_кується протягом б_льше одного пер_оду. Варт_сну ознаку предмет_в, як_ входять до складу малоц_нних необоротних матер_альних актив_в встановити у межах 1000 грн. Л_кв_дац_йною варт_стю вважається суму кошт_в, або варт_сть актив_в, яку можливо отримати в_д реал_зац_ї (л_кв_дац_ї) необоротних актив_в п_сля зак_нчення строку їх корисного використання (експлуатац_ї), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем ( л_кв_дац_єю). Для нарахування амортизац_ї основних засоб_в застосовується прямол_н_йний метод. Амортизац_я малоц_нних необоротних актив_в _ б_бл_отечних фонд_в нараховується у розм_р_ 100% його вартост_ у першому м_сяц_ використання об'єкта. Амортизац_я нематер_альних актив_в зд_йснюється прямол_н_йним методом, строк корисного використання нематер_альних актив_в встановлюється по кожному об'єкту. Л_кв_дац_йна варт_сть нематер_альних актив_в прир_внюється до нуля. Ф_нансов_ _нвестиц_ї обл_ковуються за методом участ_ в кап_тал_, на дату балансу в_дображаються за варт_стю, що визначається з урахуванням зм_н загальної величини власного кап_талу об'єкта _нвестування, кр_м тих, що є результатом операц_й м_ж _нвестором _ об'єктом _нвестування. Балансова варт_сть ф_нансових _нвестиц_й зб_льшується (зменшується) на суму, що є часткою _нвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта _нвестування за зв_тний пер_од, _з включенням ц_єї суми до складу доходу (втрат) в_д участ_ в кап_тал_. Одночасно балансова варт_сть ф_нансових _нвестиц_й зменшується на суму визнаних див_денд_в в_д об'єкта _нвестування. При в_дображенн_ в бухгалтерському обл_ку _ в баланс_ ф_нансов_ _нвестиц_ї, як_ враховуються за методом участ_ в кап_тал_ зб_льшуються на суму частки _нвестора в прибутках асоц_йованої компан_ї _ зменшуються на суму отриманих див_денд_в. В_дстрочен_ податков_ активи визначаються у тому випадку, коли податок на прибуток, визначений зг_дно з обл_ковою пол_тикою п_дприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним податковим законодавством Одиницею бухгалтерського обл_ку запас_в визнається їх найменування. При в_дпуску запас_в у виробництво, продаж та _ншому вибутт_ оц_нка їх зд_йснюється за методом вартост_ перших за часом надходжень (Ф_ФО). На варт_сть малоц_нних та швидкозношуваних предмет_в нараховується знос у сум_ 100%. В баланс_ деб_торська заборгован_сть за товари, роботи, послуги визначається за чистою варт_стю, що дор_внює сум_ деб_торської заборгованост_ за м_нусом сумн_вних та безнад_йних борг_в. Величина резерву сумн_вних борг_в визначається на основ_ анал_зу деб_торської заборгованост_. До "Витрат майбутн_х пер_од_в" в_дносяться витрати, пов'язан_ з п_дготовчими до виробництва роботами, як_ п_длягають в_днесенню на витрати в майбутн_х пер_одах. Анал_тичний обл_к витрат майбутн_х пер_од_в ведеться за їх видами, а саме розкривн_ роботи, наперед сплачена орендна плата, суми за п_дписку пер_одичних видань.
Витяг з аудиторського висновку
Показники ф_нансового стану п_дприємства св_дчать про покращення л_кв_дност_ п_дприємства в 2004 роц_ та наявност_ в_дпов_дних ресурс_в п_дприємства для покриття поточних зобов"язань. В ц_лому загальний стан п_дприємства характеризується як задов_льний. Разом з тим, п_двищилась залежн_сть П_дприємства в_д залучених кошт_в.Аудиторами розглянут_ та перев_рен_ зв_тн_сть п_дприємства за 2004 р_к, рег_стри анал_тичного та синтетичного обл_ку п_дприємства. Результати проведеної аудиторської перев_рки та анал_зу ф_нансово-господарської д_яльност_ п_дприємства дають можлив_сть викласти наступне: Одержана при перев_рц_ ВАТ "Дашук_вськ_ бентон_ти" _нформац_я дає в ц_лому повне в_дображення складу актив_в та пасив_в суб"єкта господарської д_яльност_, що перев_рявся по результатах операц_й з 01.01.2004 року по 31.12.2004 року, достов_рно в_дображає його ф_нансовий стан на 01.01.2005 року. Зв_тн_сть п_дприємства базується на реальних обл_кових даних, дає реальну _нформац_ю про п_дприємство. Аудитор Трушкевич Тетяна Миколаївна п_дтверджує, що ф_нансовий зв_т по вс_х суттєвих аспектах повно та достов_рно подає ф_нансову _нформац_ю про ВАТ "Дашук_вськ_ бентон_ти" станом на 01.01.2005 року у в_дпов_дност_ з нормативними вимогами в_дносно орган_зац_ї бухгалтерського обл_ку та зв_тност_ в Україн_.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основною продукцiєю є глини бентонiтовi та палигорскiтовi, бентоглина модифiкована та бентопорошоки активованi та неактивованi.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Видуботок сировини залежить вiд сезонно-клiматичних умов, якiсть виготовлення бентопродукцiї залежить вiд якостi вихiдної сировини
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
Протягом 2004 року п_дприємством нараховано та сплачено 4029 грн.50 коп. штрафних санкц_й, в т.ч. 617,74 грн. зг_дно акт_в перев_ряючих орган_в, 3411,76 грн. - штрафн_ санкц_ї за самост_йно виявлен_ помилки в податковому обл_ку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Обл_кова пол_тика п_дприємства застосовується в такий спос_б, щоб ф_нансов_ зв_ти повн_стю в_дпов_дали вс_м вимогам Закону та кожного конкретного П(С)БО. Застосовуються передус_м т_ п_дходи та методи обл_ку для ведення бухгалтерського обл_ку та подання _нформац_ї у ф_нансових зв_тах, як_ передбачен_ Положеннями (стандартами) та найб_льше адаптован_ до д_яльност_ п_дприємства. Зг_дно П(С)БО ведення бухгалтерського обл_ку та складання ф_нансових зв_т_в (кр_м Зв_ту про рух грошових кошт_в) проводиться за принципом нарахування так, щоб результати операц_й та _нших под_й в_дображались в обл_кових реєстрах _ ф_нансових зв_тах тод_, коли вони мали м_сце, а не тод_, коли п_дприємство отримує або сплачує кошти. Такий п_дх_д до складання ф_нансових зв_т_в дає можлив_сть _нформувати користувач_в не т_льки про надходження або сплату грошових кошт_в у минулому, а й про зобов'язання сплатити кошти або про їх надходження в майбутньому. Доходи в зв_т_ про прибутки та збитки в_дображаються в тому пер_од_, коли вони були отриман_, а витрати - на основ_ в_дпов_дност_ цим заходам, що забезпечує визначення ф_нансового результату зв_тного пер_оду з_ставленням доход_в зв_тного пер_оду з витратами, що були зд_йснен_ для отримання цих доход_в. При складанн_ ф_нансових зв_т_в визначається межа суттєвост_ в сум_ 1000 грн. Основними засобами признаються матер_альн_ активи, як_ утримуються п_дприємством для використання у виробництв_ або постачанн_ товар_в та наданн_ послуг, для здач_ в оренду _ншим особам або для адм_н_стративних ц_лей _ будуть використовуватися, як оч_кується протягом б_льше одного пер_оду. Варт_сну ознаку предмет_в, як_ входять до складу малоц_нних необоротних матер_альних актив_в встановити у межах 1000 грн. Л_кв_дац_йною варт_стю вважається суму кошт_в, або варт_сть актив_в, яку можливо отримати в_д реал_зац_ї (л_кв_дац_ї) необоротних актив_в п_сля зак_нчення строку їх корисного використання (експлуатац_ї), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем ( л_кв_дац_єю). Для нарахування амортизац_ї основних засоб_в застосовується прямол_н_йний метод. Амортизац_я малоц_нних необоротних актив_в _ б_бл_отечних фонд_в нараховується у розм_р_ 100% його вартост_ у першому м_сяц_ використання об'єкта. Амортизац_я нематер_альних актив_в зд_йснюється прямол_н_йним методом, строк корисного використання нематер_альних актив_в встановлюється по кожному об'єкту. Л_кв_дац_йна варт_сть нематер_альних актив_в прир_внюється до нуля. Ф_нансов_ _нвестиц_ї обл_ковуються за методом участ_ в кап_тал_, на дату балансу в_дображаються за варт_стю, що визначається з урахуванням зм_н загальної величини власного кап_талу об'єкта _нвестування, кр_м тих, що є результатом операц_й м_ж _нвестором _ об'єктом _нвестування. Балансова варт_сть ф_нансових _нвестиц_й зб_льшується (зменшується) на суму, що є часткою _нвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта _нвестування за зв_тний пер_од, _з включенням ц_єї суми до складу доходу (втрат) в_д участ_ в кап_тал_. Одночасно балансова варт_сть ф_нансових _нвестиц_й зменшується на суму визнаних див_денд_в в_д об'єкта _нвестування. При в_дображенн_ в бухгалтерському обл_ку _ в баланс_ ф_нансов_ _нвестиц_ї, як_ враховуються за методом участ_ в кап_тал_ зб_льшуються на суму частки _нвестора в прибутках асоц_йованої компан_ї _ зменшуються на суму отриманих див_денд_в. В_дстрочен_ податков_ активи визначаються у тому випадку, коли податок на прибуток, визначений зг_дно з обл_ковою пол_тикою п_дприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним податковим законодавством Одиницею бухгалтерського обл_ку запас_в визнається їх найменування. При в_дпуску запас_в у виробництво, продаж та _ншому вибутт_ оц_нка їх зд_йснюється за методом вартост_ перших за часом надходжень (Ф_ФО). На варт_сть малоц_нних та швидкозношуваних предмет_в нараховується знос у сум_ 100%. В баланс_ деб_торська заборгован_сть за товари, роботи, послуги визначається за чистою варт_стю, що дор_внює сум_ деб_торської заборгованост_ за м_нусом сумн_вних та безнад_йних борг_в. Величина резерву сумн_вних борг_в визначається на основ_ анал_зу деб_торської заборгованост_. До "Витрат майбутн_х пер_од_в" в_дносяться витрати, пов'язан_ з п_дготовчими до виробництва роботами, як_ п_длягають в_днесенню на витрати в майбутн_х пер_одах. Анал_тичний обл_к витрат майбутн_х пер_од_в ведеться за їх видами, а саме розкривн_ роботи, наперед сплачена орендна плата, суми за п_дписку пер_одичних видань.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кiнець звiтного перiоду немає укладених але ще не виконаних договорiв.
Прогнози та плани, щонайменше на рік про діяльність емітента
В сьогодн_шн_х умовах розвитку економ_ки України стратег_я "Дашук_вських бентон_т_в", в першу чергу, направлена на зб_льшення своєї дол_ на традиц_йних ринках бентопродукц_ї. В подальшому, в результат_ модерн_зац_ї _снуючого обладнання, п_двищення якост_ виробленої продукц_ї, розвитку власних науково-техн_чних розробок планується зб_льшити долю нової високотехнолог_чної продукц_ї. На основ_ перспективного анал_зу ринку бентопродукц_ї на Україн_, країнах СНД, Сх_дної _ Зах_дної Європи, а також враховуючи виробнич_ потужност_ п_дприємства була розроблена маркетингова стратег_я на пер_од 2003-2005 р.р. по зб_льшенню обсяг_в продаж, виходу на нов_ ринки, освоєнню нових вид_в продукц_ї. В зв_тному роц_ освоєно виробництво високояк_сних бентопорошк_в (ПБМ) . Кап_тальн_ вкладення на п_дприємств_ зд_йснювались за рахунок власних кошт_в п_дприємства(1млн.631тис.грн.) та кредит банку (4млн.823). За зв_тний р_к загальна сума кап_тальних _нвестиц_й з ПДВ склала 6 млн.454 тис. грн. в т.ч. _нвестиц_ї в основний кап_тал 6 млн. 330 тис. грн., _нвестиц_ї в необоротн_ матер_альн_ активи 54тис.грн., _нвестиц_ї в нематер_альн_ активи 70 тис. грн. Станом на 01.01.2005 року наявн_сть власних об_гових кошт_в складає 12413 тис.грн. при норматив_ 10822 тис. грн. Надлишок власних об_гових кошт_в складає 1 млн. 591 тис. грн.. чистий робочий кап_тал п_дприємства складає 10 млн.822 тис. грн. П_дприємство вважається ф_нансово ст_йким, оск_льки частина власного кап_талу в загальн_й сум_ ф_нансових ресурс_в п_дприємства складає 63,6%. Частка позикових кошт_в у загальн_й сум_ кошт_в, вкладених у майно п_дприємства складає 36,4%. В пор_внянн_ з попередн_м роком частка позикових кошт_в у ф_нансуванн_ п_дприємства зб_льшилась на 18%, в_дпов_дно зменшилась частка наявност_ власного кап_талу. П_дприємство в пор_внянн_ з попередн_м роком стало б_льш залежним в_д зовн_шн_х кредитор_в. На кожну гривню власних кошт_в, вкладених в активи п_дприємства припадає в 2003 роц_ 23 коп_йок, 2004 роц_ 57 коп_йки позикових кошт_в. Р_ст показника проти попереднього року св_дчить про зб_льшення залежност_ п_дприємства в_д кредитор_в. Для подальшого розвитку п_дприємства ВАТ "Дашук_вськ_ бентон_ти" уклало кредитну угоду № 21/1/2003/840-к/136 в_д 8 грудня 2003 року з Європейським банком реконструкц_ї та розвитку на отримання довгострокового кредиту в розм_р_ 2,5 млн. долар_в США на строк до 30.11.2008 року. Кредит буде використаний для ф_нансування проведення ремонтних роб_т, закуп_влю обладнання в сум_ 1 млн. 469,4 тис. долар_в США та поповнення об_гового кап_талу в сум_ 980,6 тис. долар_в США. В 2005 роц_ передбачається зд_йснити ряд _нвестиц_й на загальну суму 9.8 млн. грн. в т.ч. -буд_вництво нової л_н_ї по виробництву високояк_сних бентопорошк_в(ПБМ)-6млн.550тис.грн; -буд_вництво площадки для збер_гання готової продукц_ї-514 тис.грн.; - буд_вництво площадки для стоянки вантажних автомоб_л_в-145тис.грн.; -буд_вництво автодороги до кар"єру -337 тис.грн.; -капремонт димової труби( котельня,завод) -251 тис.грн.; -капремонт покр_вл_ блоку виробничих цех_в-140 тис.грн.; -капремонт механ_зм_в та обладнання (завод, кар"єр)-1,9млн.грн. Вище перел_чен_ _нвестиц_йн_ заходи дадуть можлив_сть зд_йснити модерн_зац_ю _ реконструкц_ю технолог_чних потужностей, п_двищити продуктивн_сть технолог_чних л_н_й, знизити соб_варт_сть виробництва, виробляти як_сну продукц_ю, що в_дпов_дає європейським та св_товим стандартам. Джерелами ф_нансування кап_тальних _нвестиц_й в поточному роц_ будуть власн_ кошти п_дприємства та залучен_ (кредит банку). В зв"язку з розвитком виробництва в поточному роц_ планується додатково створити 30 робочих м_сць, при цьому чисельн_сть працюючих буде становить 425чол. Вище перел_чен_ _нвестиц_йн_ заходи дадуть можлив_сть зд_йснити модерн_зац_ю _ реконструкц_ю технолог_чних потужностей, п_двищити продуктивн_сть технолог_чних л_н_й, знизити соб_варт_сть виробництва, виробляти як_сну продукц_ю, що в_дпов_дає європейським та св_товим стандартам.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Продукц_я п_дприємства користується попитом на ринку. Ринки торг_вл_ продукц_ї: Україна, Рос_я, Б_лорусь. Продукц_я п_дприємства не л_цензується, обмежень для зд_йснення п_дприємницької д_яльност_ на _мпорт, експорт не має. В_двантаження формовочних матер_ал_в зд_йснюється зг_дно укладених договор_в, при умов_ її попередньої оплати. Для п_дтвердження якост_ бентопродукц_ї видається споживчий сертиф_кат. Доставка бентопродукц_ї споживачам проводиться зал_зницею (полувагони, хопри), а також зд_йснюється шляхом самовивозу. Основними споживачами, як_ мають прям_ зв'язки з ВАТ "Дашук_вськ_ бентон_ти" являються: ТОВ ТК "Дашук_вськ_ бентон_ти", Кременчуцький сталеливарний завод та машинобуд_вн_ заводи Б_лорус_: Бобруйський машинобуд_вний завод, МТЗ, МАЗ, "Гран_т", "Гомельцентрол_т", рос_йськ_ ф_рми "ТД РУСС", "_нтерснаб". За зв_тний пер_од реал_зовано бентопродукц_ї 168,9 тис. тон. на суму 24 млн.751 тис. грн. в т.ч. експорт - 12,2 тис. тон на суму 3 млн.705 тис. грн. Доля виручки за експортовану бентон_тову продукц_ю складає 21,5%, доля експорту в обсяз_ реал_зац_ї складає 7,2%, питома вага товарної продукц_ї, що експортується - 15,4%. П_дприємство забезпечене власною сировиною (глиною комовою) для виробництва. На Дашук_вськ_й д_льниц_ Черкаського родовища г_рнич_ роботи ведуться в_дкритим способом п'ятьма уступами ( 3-вскришн_ (висота 8-10 м.) _ 2 видобутку (висота 3-9 м.). _з-за в_дкритого способу видобування атмосферн_ опади негативно впливають на процес видобування бентоглини. В_дпрацювання вскришних пор_д проводиться екскаваторами ЭКГ-5 з навантаженням в автосамоскиди. Транспортування вскриш_ проводиться у внутр_шн_ в_двали на в_дстан_ 1-2 км. з посл_дуючою рекультивац_єю використаних земель. Добування сировини ведеться роторним екскаватором SpS-240 з навантаженням в автосамоскиди, якими бентон_т доставляється в склад сировини, де вона _ складується. Виробнич_ потужност_ кар'єру дають можлив_сть щор_чно видобувати до 200 тис. т. глини комової бентон_тової _ палигорск_тової. Для забезпечення заданого р_вня якост_ продукц_ї на п_дприємств_ орган_зована система технолог_чного контролю, який починається в кар 'єр_ на д_льниц_ видобування глини комової. Основними матер_альними ресурсами для виробництва являються сода кальцинована, мазут, електроенерг_я, дизельне паливо, бензин, фасовочн_ м_шки (типу "Б_г-Бег"). Основними виробниками кальцинованої соди в Україн_ являються ВАТ "Кримський содовий завод" _ ВАТ "Лисичанська сода". Але сода виробництва ВАТ "Лисичанська сода" є менш як_сною в пор_внянн_ з содою виробництва ВАТ "Кримський содовий завод". Тому єдиним поставщиком кальцинованої соди являється ВАТ "Кримський содовий завод". Використовуючи монопольн_ переваги на ринку соди, даний завод диктує свої умови оплати продукц_ї. (передоплата 100% за 5-10 дн_в до планової поставки продукц_ї). З метою зниження ризик_в по робот_ з даним поставщиком соди в даний час приймаються м_ри по пошуку _нших поставщик_в соди в тому числ_ на територ_ї РФ. Дизельне паливо _ бензин поставляється з оптових баз, розм_щених в Черкаськ_й област_, а мазут з нафтопереробних завод_в в зал_зничних цистернах. Умовами роботи з ус_ма поставщиками являється 100% передоплата. Строк поставки складає в_д 3-х дн_в для дизельного палива _ 10-12 дн_в для мазуту. Незважаючи на те, що законодавчих бар'єр_в при переход_ на ринок бентопродукц_ї немає, _снують сировинн_ бар'єри для появи нових виробник_в. В б_льшост_ країн Європи _ колишнього СРСР досл_джен_ б_льш_сть запас_в бентон_тових глин _ найб_льш багат_ _ легкодоступн_ родовища в даний час вже експлуатуються. Розробка б_льш др_бних або глибоко залягаючих бентон_тових глин на сьогодн_шн_м етап_ розвитку економ_ки країн СНД, напевно, не буде рентабельною _з-за _снуючих розм_р_в ринку даного виду продукц_ї, нав_ть з врахуванням його перспектив на найближч_ 5-10 рок_в. Дивiденди акцiонерам виплачувались протягом 2004 року по мiрi їх звернення. За звiтний перiод загальна сума виплачених дивiдендiв склала 304,8 тис.грн. Код цiнних паперiв отримано - UA2301031009 Видано 350 сертифiкатiв цiнних паперiв.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiннявiдсутнiйза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)видобуток та збагачення нерудної сировиниза ЗКГНГ12120
Вид економічної діяльностівидобуток глини та бентонiтiвза КВЕД14.22.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: с.Дашукiвка


БAЛAНС
на 2004-12-31
Форма N1Код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи   
Нематеріальні активи:
залишкова вартість01037.0127.0
первісна вартість01142.0139.0
знос012(5.0)(12.0)
Незавершене будівництво0204581.06139.0
Основні засоби:
залишкова вартість03021726.023790.0
первісна вартість03145061.048314.0
знос032(23335.0)(24524.0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
інші фінансові інвестиції045125.0125.0
Довгострокова дебіторська заборгованість050629.0564.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І08027098.030745.0
ІІ. Оборотні активи   
Запаси:
виробничі запаси1001533.02014.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі1106.00.0
незавершене виробництво120516.0484.0
готова продукція13054.0344.0
товари140118.0226.0
Векселі одержані1500.03070.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
чиста реалізаційна вартість160268.046.0
первісна вартість161427.0299.0
резерв сумнівних боргів162(159.0)(159.0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
з бюджетом17013.00.0
за виданими авансами1803650.06303.0
з нарахованих доходів1900.00.0
із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість210233.0713.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті23018.033.0
в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи250210.0467.0
Усього за розділом ІІ2606619.013700.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2701066.01591.0
Баланс28034783.046036.0

ПАСИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал   
Статутний капітал3000.00.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3300.00.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3500.00.0
Неоплачений капітал360(0.0)(0.0)
Вилучений капітал370(0.0)(0.0)
Накопичена курсова різниця3750.00.0
Усього за розділом І3800.00.0
Частка меншості3850.00.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
 4150.00.0
 4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІІ4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання   
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІІІ4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги5300.00.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
з одержаних авансів5400.00.0
з бюджетом5500.00.0
з позабюджетних платежів5600.00.0
зі страхування5700.00.0
з оплати праці5800.00.0
з учасниками5900.00.0
із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання6100.00.0
Усього за розділом ІV6200.00.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
Баланс6400.00.0
Примітки: - Статутний фонд на 31.12.2004 р. складає 5433,0 тис.грн. розподiлений на 21732360 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Показники фiнансового стану товариства розрахованi за даними фiнансової звiтностi такi: - величина коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi на кiнець 2004 року збiльшилась в порiвняннi з початком року з 0,003 до 0,011; - значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок року становило 1,1249 на кiнець року - 4,76. На пiдприємствi достатньо ресурсiв, якi могли б бути використанi для погашення поточних зобов'язань. - коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, який характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, та знаходиться в межах оптимальних значень i становить на початок року 0,816, на кiнець року - 0,937. Частка позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв вкладених у майно пiдприємства складає 36,4%. В порiвняннi з попереднiм роком частка позикових коштiв у фiнансуваннi пiдприємства збiльшилась на 18%. Вiдповiдно зменшилась частка власного капiталу. Пiдприємство в порiвняннi з попереднiм роком стало бiльш залежним вiд зовнiшнiх кредиторiв.

Керівник________________Кочурський Валерiй Тихонович
 (підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Пустiльник Валентина Олексiївна
 (підпис)(прізвище)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiннявiдсутнiйза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)видобуток та збагачення нерудної сировиниза ЗКГНГ12120
Вид економічної діяльностівидобуток глини та бентонiтiвза КВЕД14.22.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: с.Дашукiвка

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 Форма N2Код за ДКУД1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)01029151.020408.0
Податок на додану вартість015(4241.0)(2931.0)
Акцизний збір020(0.0)(0.0)
 025(0.0)(0.0)
Інші вирахування з доходу030(0.0)(0.0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03524910.017477.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(17725.0)(13559.0)
Валовий:   
прибуток0507185.03918.0
збиток055(0.0)(0.0)
Інші операційні доходи06015655.02976.0
Адміністративні витрати070(2761.0)(2071.0)
Витрати на збут080(1446.0)(1411.0)
Інші операційні витрати090(15976.0)(3094.0)
Фінансові результати від операційної діяльності:   
прибуток1002657.0318.0
збиток105(0.0)(0.0)
Дохід від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи120661.00.0
Інші доходи1302260.04307.0
Фінансові витрати140(916.0)(0.0)
Втрати від участі в капіталі150(0.0)(0.0)
Інші витрати160(2942.0)(3646.0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
прибуток1701720.0979.0
збиток175(0.0)(0.0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності180747.0279.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
прибуток190973.0700.0
збиток195(0.0)(0.0)
Надзвичайні:   
доходи2000.00.0
витрати205(0.0)(1.0)
Податки з надзвичайногоприбутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
прибуток220973.0699.0
збиток225(0.0)(0.0)
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати23015485.010930.0
Витрати на оплату праці2402701.02052.0
Відрахування на соціальні заходи2501084.0792.0
Амортизація2601541.01220.0
Інші операційні витрати2702588.01810.0
Разом28023399.016804.0
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300021732360
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310021732360
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3200.000000.03200
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3300.000000.03200
Дивіденди на одну просту акцію(грн.)3400.000000.00000
Примітки: - За даними звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод пiдприємство отримало прибуток у розмiрi 973 тис.грн. Розрахованi показники рентабельностi за 2004 рiк мають позитивне значення.

Керівник________________Кочурський Валерiй Тихонович
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Пустiльник Валентина Олексiївна
(підпис)(прізвище)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2004
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiннявiдсутнiйза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)видобуток та збагачення нерудної сировиниза ЗКГНГ12120
Вид економічної діяльностівидобуток глини та бентонiтiвза КВЕД14.22.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: с.Дашукiвка

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2004 p.
 
 Форма N3Код за ДКУД1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
Надход-
ження
ВидатокНадход-
ження
Видаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0101720.00.0979.00.0
Коригування на:     
амортизацію необоротних активів0201541.0X1220.0X
збільшення (зменшення) забезпечень0300.00.00.00.0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0405.049.00.00.0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності05021.00.03645.04307.0
Витрати на сплату відсотків060916.0X0.0X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0704154.00.01537.00.0
Зменшення (збільшення):     
оборотних активів0800.06962.04673.00.0
витрат майбутніх періодів0900.0525.00.0134.0
Збільшення (зменшення):     
поточних зобов'язань1000.02842.00.06489.0
доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності1200.06175.00.0413.0
Сплачені:     
відсотки130X916.0X0.0
податки на прибуток140X265.0X34.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій1500.07356.00.0447.0
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.01.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності1700.07356.00.0448.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:     
фінансових інвестицій1800.0X0.0X
необоротних активів1900.0X0.0X
майнових комплексів2000.0X0.0X
Отримані:     
відсотки2100.0X0.0X
дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
фінансових інвестицій240X0.0X0.0
необоротних активів250X0.0X0.0
майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.00.00.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.00.00.00.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3200.0X0.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X0.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.00.00.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності3900.00.00.00.0
Чистий рух коштів за звітний період4000.00.00.00.0
Залишок коштів на початок року4100.0X0.0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року4300.0X0.0X
Примітки: - Збiльшився видаток грошових коштiв вiд оборотних активiв у порiвняннi з попереднiм роком на 6908 тис.грн. Фiнансовi iнвестицiї на протязi року склали 2207 тис.грн., здiйснено придбання необоротних активiв на 5378 тис.грн. Було додатково отриманi кредитнi позики на суму 13216 тис.грн.

Керівник________________Кочурський Валерiй Тихонович
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Пустiльник Валентина Олексiївна
(підпис)(прізвище)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiнняза СПОДУ
Галузь (вид дiяльностi)за ЗКГНГ
Вид економічної діяльностіза КВЕД
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: с.Дашукiвка

ЗВІТ
ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2004 р.
Форма №4Код за ДКУД1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподі-
лений прибуток
Неопла-
чений капітал
Вилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року0105433.00.057.022108.06.0775.00.00.028379.0
Коригування:          
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року0505433.00.057.022108.06.0775.00.00.028379.0
Переоцінка активів:          
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів070(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва090(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів110(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
 1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
 1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:          
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)230(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Вилучення частки в капіталі240(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Зменшення номінальної вартості акцій250(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Інші зміни в капіталі:          
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.0(0.0)0.00.00.0(0.0)
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 2800.00.00.0-38.00.00.00.00.0-38.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.0-38.035.0889.00.00.0886.0
Залишок на кінець року3005433.00.057.022070.041.01664.00.00.029265.0
Примітки: - Власний капiтал становить на кiнець 2004 року 29265 тис.грн. при цьому розмiр статутного фонду залишається без змiн. Зрiс розмiр власного капiталу за рахунок нерозподiленого прибутку на 889 тис.грн, розмiр резервного фонду на 35 тис.грн., зменшився iнший додатковий капiтал на 38 тис.грн.

Керівник________________
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________
(підпис)(прізвище)

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. № 302
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. № 602
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2004
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiннявiдсутнiйза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)видобуток та збагачення нерудної сировиниза ЗКГНГ12120
Вид економічної діяльностівидобуток глини та бентонiтiвза КВЕД14.22.0
Середньооблікова чисельність працюючихКонтрольна сума 
Одиниця вимiру: тис.грн.  

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2004 р.
Форма №5Код за ДКУД1801008
І. Нематеріальні активи
Групинематеріальних активівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНара-
ховано аморти-
зації за рік
Втрати від зменшеннякорисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (переоці-
нена) вартість
зноспервісної (перео-
ціненої) вартості
зносупервісна (перео-
цінена) вартість
знос
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Гудвіл0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи0700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом0800.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082).............0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0

ІІ. Основні засоби
Групи основних засобівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +,уцінка -)Вибуло за рікНарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від змен-
шення корис-
ності
Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зносодержані за фінан-
совою орендою
передані в опера-
тивну оренду
первісна (переоці-
нена) вартість
знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди тапередавальні пристрої12034040.015356.0145.00.00.00.00.0682.00.00.00.034185.016038.00.00.00.00.0
Машини та обладнання1308279.06008.03323.00.00.0357.0285.0697.00.00.00.011245.06420.00.00.00.00.0
Транспортні засоби1402334.01672.0134.00.00.047.047.0138.00.00.00.02421.01763.00.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150274.0170.067.00.00.00.00.016.00.00.00.0341.0186.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1807.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.02.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261).............0
вартість оформлених у заставу основних засобів(262).............0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263).............0
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264).............0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265).............0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266).............0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267).............0
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності(268).............0.0

ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2800.00.0
Придбання (виготовлення) основних засобів2900.00.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів3100.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом3400.00.0

ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:    
асоційовані підприємства3500.00.00.0
дочірні підприємства3600.00.00.0
спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:    
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
акції3900.00.00.0
облігації4000.00.00.0
інші4100.00.00.0
Разом (розд.А + розд.Б)4200.00.00.0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю(421).............0
за справедливою вартістю(422).............0
за амортизованою собівартістю(423).............0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю(424).............0
за справедливою вартістю(425).............0
за амортизованою собівартістю(426).............0

V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати   
Операційна оренда активів4400.00.0
Операційна курсова різниця4500.00.0
Реалізація інших оборотних активів4600.00.0
Штрафи, пені, неустойки4700.00.0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення4800.00.0
Інші операційні доходи і витрати4900.00.0
у т.ч. відрахування до резерву сумнівних боргів491X0.0
непродуктивні витрати і втрати492X0.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
асоційовані підприємства5000.00.0
дочірні підприємства5100.00.0
спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати   
Дивіденди5300.0
Проценти5400.0
Фінансова оренда активів5500.00.0
Інші фінансові доходи і витрати5600.00.0
Г. Інші доходи і витрати   
Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
Реалізація необоротних активів5800.00.0
Реалізація майнових комплексів5900.00.0
Неопераційна курсова різниця6000.00.0
Безоплатно одержані активи6100.0
Списання необоротних активів6200.0
Інші доходи і витрати6300.00.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)..........14.9
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632).............0%

VІ. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.0
Поточний рахунок банку6500.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів6800.0
Разом6900.0

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691).............0

VІІ. Забезпечення
Види забезпеченьКод ряд.Залишок забе зпечення на початок рокуЗбільшення забезпеченняСума забез-
печення, що використана протягом року
Невикорис-
тана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді
Сума очікува-
ного відшкоду-
вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
Залишок забезпечення на кінець року
створення забезпеченнядодаткових відрахувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
 7600.00.00.00.00.00.00.0
 7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом7800.00.00.00.00.00.00.0

VІIІ. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800319.00.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо820689.00.00.0
Тара і тарні матеріали8303.00.00.0
Будівельні матеріали840201.00.00.0
Запасні частини850796.00.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети8806.00.00.0
Незавершене виробництво890484.00.00.0
Готова продукція900344.00.00.0
Товари910226.00.00.0
Разом9203068.00.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921).............0
переданих у переробку(922).............0
оформлених в заставу(923).............0
переданих на комісію(924).............0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925).............0
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940299.084.00.04.0
Інша поточна дебіторська заборгованість950713.070.00.016.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951).............0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952).............0.0

X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0

XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.000
Заборгованість на кінець звітного року:  
   валова замовників11200.000
   валова замовникам11300.000
   з авансів отриманих11400.000
Сума затриманих коштів на кінець року11500.000
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.000

XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток1210268.000
Відстрочені податкові активи:

   на початок звітного року

1220245.000
   на кінець звітного року1225277.000
Відстрочені податкові зобов`язання:

   на початок звітного року

1230765.000
   на кінець звітного року12351276.000
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240747.000
   у тому числі:

   поточний податок на прибуток

1241268.000
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242268.000
   збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань1243511.000
Відображено у складі власного капіталу - усього12500.000
   у тому числі:

   поточний податок на прибуток

12510.000
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520.000
   збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань12530.000

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік13001594.000
Використано за рік - усього13100.000
   в тому числі на:

   будівництво об'єктів

1311571.000
   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312965.000
   з них машини та обладнання1313764.000
   придбання (створення) нематеріальних активів131458.000
   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.000
 13160.000
 13170.000

Керівник________________Кочурський Валерiй Тихонович
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Пустiльник Валентина Олексiївна
(підпис)(прізвище)

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. № 302
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiколективназа КФВ20
Орган державного управлiннявiдсутнiйза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)видобуток та збагачення нерудної сировиниза ЗКГНГ12120
Вид економічної діяльностівидобуток глини та бентонiтiвза КВЕД14.22.0
Середньооблікова чисельність працюючихКонтрольна сума 
Одиниця вимiру: тис.грн.  

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень - грудень 2004 року
 
Розділ I. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів
 Код ряд-
ка
Наявність на початок рокуВипущено за звітний періодВсього на початок року та випущених за звітний періодРозміщено на початок року
всьогов тому числі
юридичн. особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ1234567
Всього0108913468959891382966170
в тому числі:

Акції

020543305433543348166170
з них:

- прості

021543305433543348166170
- привілейовані0220000000
Облігацій0300000000
з них:

- республіканські позики

0310000000
- підприємства0320000000
Казначейські зобов'язання0400000000
Ощадні сертифікати (депозитні)0500000000
Векселі06034804635263480348000
Інші цінні папери0700000000
Довідково: Статутний фонд на початок року0805433XXXXXX
на кінець звітного періоду0905433XXXXXX

 Код ряд-
ка
Вперше розміщено у звітному періодіРозміщено в цілому
всьогоу тому числівсьогоу тому числі
юридичн. особамфізичним особамінвесторам інших країнюридичн. особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ89101112131415
Всього010464600895983426170
в тому числі:

Акції

0200000543348166170
з них:

- прості

02146000543348166170
- привілейовані022460000000
Облігації03000000000
з них:- республіканської позики03100000000
- підприємства03200000000
Казначейські зобов'язання04000000000
Ощадні сертифікати (депозитні)05000000000
Векселі0604646003526352600
Інші цінні папери07000000000

Розділ II. Обіг цінних паперів
  Цінні папери емітента власні
Всього наявних на початок року та випущених за звітний періодрозміщено в ціломувикуплено за звітний періодповторно продано за звітний періодпогашено за звітний періодзалишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періодудивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахункивсьогов т.ч. за особисті приватизац. рахунки
АБ123456789
Всього100000000000
в тому числі

Акції

110000000000
з них:

- прості

111000000000
- привілейовані112000000000
Облігації12000000000
з них:

-республіканських позик

121000000000
- підприємства122000000000
Казначейські зобов'язання130000000000
Ощадні сертифікати (депозити)140000000000
Векселі150352635260352600352600
Інші цінні папери160000000000

  Цінні папери інших емітентів
залишок напочаток рокупридбано за звіт. періодпродано за звітний періодзалишок на кінець звітного періодудивіденди, проценти, отримані у звітному періоді
всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
АБ101112131415
Всього100000000
в тому числі:

Акції

110000000
з них:

- прості

111000000
- привілейовані112000000
Облігації120000000
з них:

- республіканських позик

121000000
- підприємства122000000
Казначейські зобов'язання130000000
Ощадні сертифікати (депозитні)140000000
Векселі150000000
Інші цінні папери160000000

Розділ III. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів
 Код ряд-
ка
Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок рокупридбано нерезидентами за звітний періодвикуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний періодзалишок у нерезидентів на кінець звітного періодудивіденди та проценти, виплачені нерезидентами у звітному періоді
АБ12345
Всього17000000
в тому числі:

Акції

18000000
Облігації19000000
Казначейські зобов'язання20000000
Ощадні сертифікати (депозитні)21000000
Векселі22000000
 23000000
 24000000

 Код ряд-
ка
Цінні папери нерезидентів-емітентів у резидента
залишок у резидента на початок рокупридбано резидентом за звітний періодпродано резидентом за звітний періодзалишок у резидента на кінець звітного пеіродудивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
АБ678910
Всього17000000
в тому числі:

Акції

18000000
Облігації19000000
Казначейські зобов'язання20000000
Ощадні сертифікати (депозитні)21000000
Векселі22000000
 23000000
 24000000
Примітки: - Статутний фонд на 31.12.2004 р. складає 5433,0 тис.грн. розподiлений на 21732360 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Показники фiнансового стану товариства розрахованi за даними фiнансової звiтностi такi: - величина коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi на кiнець 2004 року збiльшилась в порiвняннi з початком року з 0,003 до 0,011; - значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок року становило 1,1249 на кiнець року - 4,76. На пiдприємствi достатньо ресурсiв, якi могли б бути використанi для погашення поточних зобов'язань. - коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, який характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, та знаходиться в межах оптимальних значень i становить на початок року 0,816, на кiнець року - 0,937. Частка позикових коштiв у загальнiй сумi коштiв вкладених у майно пiдприємства складає 36,4%. В порiвняннi з попереднiм роком частка позикових коштiв у фiнансуваннi пiдприємства збiльшилась на 18%. Вiдповiдно зменшилась частка власного капiталу. Пiдприємство в порiвняннi з попереднiм роком стало бiльш залежним вiд зовнiшнiх кредиторiв.

Керівник________________Кочурський Валерiй Тихонович
(підпис)(прізвище)
_________________________________Головний бухгалтер________________Пустiльник Валентина Олексiївна
(виконавець)(телефон)(підпис)(прізвище)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?
 РікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1200210
2200310
3200410

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах? (так/ні)Так

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
 ТакНі
Незалежний реєстраторX
Правління X
Мандатна комісія, призначена правліннямX
Інше (запишіть)д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
 ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть)д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
 ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Унесення змін до статутуX
Обрання або відкликання членів спостережної радиX
Обрання або відкликання членів правлінняX
Делегування додаткових повноважень спостережній радіX
Інше (запишіть)д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду?(так/ні)Так

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років?15

Який склад спостережної ради?
  (осіб)
1Кількість членів спостережної ради4
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві0
3Кількість представників держави0
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій0
5Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій0
6Кількість представників акціонерів – юридичних осіб4

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)Ні

Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
 ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
Інвестиційний X
Інші (запишіть)д/н

Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?  (так/ні)Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени спостережної ради не отримують винагороди X
Інші (запишіть)д/н

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
 ТакНі
1Галузеві знання і досвід роботи у галузі X
2Знання у сфері фінансів і менеджменту X
3Особисті якості (чесність, відповідальність) X
4Відсутність конфлікту інтересів X
5Граничний вік X
6Відсутні будь-які вимоги X
7Інші (запишіть)д/н

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 ТакНі
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена X
Інше(запишіть)д/н

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  (так/ні)Так
Кількість членів ревізійної комісії; осіб3
Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?6

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
 Загальні збори акціонерівЗасідання спостережної радиЗасідання правління
1Члени правління/директор НіНіТак
2Загальний відділ НіНіНі
3Члени спостережної ради/голова спостережної ради НіНіНі
4Юридичний відділ/юрист ТакНіНі
5Секретар правління НіНіНі
6Секретар загальних зборів НіНіНі
7Секретар спостережної ради НіТакНі
8Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)НіНіНі
9Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами НіНіНі
10Інше (запишіть)д/нд/нд/н

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
 Загальні збори акціонерівСпостережна радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакНіНіНі
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджетуТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови правлінняТакНіНіНі
Обрання та відкликання членів правлінняНіНіТакНі
Обрання та відкликання голови спостережної радиТакНіНіНі
Обрання та відкликання членів спостережної радиТакНіНіНі
Обрання голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів правлінняНіНіНіТак
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної радиНіНіНіТак
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правлінняНіТакНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Обрання зовнішнього аудитораНіТакНіНі
Затвердження договорів, в яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)НіТакНіНі

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)Так
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? (так/ні)Так

Які документи існують у вашому товаристві?
 ТакНі
1Положення про загальні збори акціонерів X
2Положення про спостережну раду X
3Положення про виконавчий орган (правління) X
4Положення про посадових осіб товариства X
5Положення про ревізійну комісію X
6Положення про акції товариства X
7Положення про порядок розподілу прибутку X
8Інше(запишіть)д/н

Яким чином акціонери можуть отримати наступну інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці АТ
1Фінансова звітність, результати діяльностіНіТакНіНіНі
2Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталуНіНіНіТакНі
3Інформація про склад органів управління товаристваНіТакНіНіНі
4Статут та внутрішні документиНіНіНіТакНі
5Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняНіНіНіТакНі
6Розмір винагороди посадових осіб АТНіНіНіТакНі

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку? (так/ні)Так

Скільки разів на рік в середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
  ТакНі
1Не проводились взагалі X
2Менше, ніж раз на рік X
3Раз на рік X
4Частіше, ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
 ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Спостережна рада X
Правління/директор X
Інше(запишіть)д/н

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?  (так/ні)Так

З якої причини було змінено аудитора?
 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у минулому році?
 ТакНі
Ревізійна комісія X
Спостережна рада X
Відділ внутрішнього аудиту підприємства X
Стороння компанія/сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням спостережної ради X
За зверненням правління X
На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше 10% голосів X
Інше (запишіть)д/н

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?  (так/ні)Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
  ТакНі
1Випуск акцій X
2Випуск депозитарних розписок X
3Випуск облігацій X
4Кредити банків X
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6Інше (запишіть)д/н

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, вже ведемо переговори з потенційним інвестором Ні
Так, плануємо розпочати переговори Так
Так, плануємо розпочати переговори у наступному році Ні
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Ні
Не визначились Ні

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)Ні
Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його
значенняд/н
дату присвоєння0000-00-00
ким присвоєний рейтингд/н

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)Ні

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть  
дату його прийняття0000-00-00
яким органом управління прийнятийд/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)Ні
Укажіть яким чином його оприлюдненод/н